Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐỢT 4

Chủ nhật - 13/09/2015 19:38
Thực hiện các chương trình hoạt động của dòng họ Phùng Việt Nam năm 2015-2016, Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam trân trọng thông báo:
401 DND000953 PHÙNG THỊ THU BA   Đại học Đà Nẵng 28.5
402 DND030294 PHÙNG NGỌC VY   Đại học Đà Nẵng 25.67
403 DND002064 PHÙNG VĂN CHƯƠNG   Đại học Đà Nẵng 14.75
404 DND002207 PHÙNG LÊ CƯƠNG   Đại học Đà Nẵng 17.75
405 DCN000630 PHÙNG THỊ KIM ANH 01/08/1997 Đại học Ngoại thương 27.75
406 SPH008576 PHÙNG THỊ HƯỜNG 20/10/1997 Đại học Ngoại thương 26.25
407 SPH013845 PHÙNG YẾN PHƯƠNG 09/12/1997 Đại học Ngoại thương 25.25
408 SPH014573 PHÙNG NGỌC QUỲNH 19/11/1997 Đại học Ngoại thương 25.00
409 SPH015801 PHÙNG PHƯƠNG THẢO 27/11/1996 Đại học Ngoại thương 26.00
410 SPH017764 PHÙNG THỊ HƯƠNG TRANG 19/10/1997 Đại học Ngoại thương 25.50
411 TDV020186 PHÙNG THỊ NHƯ NAM 04/08/1997 Đại học Ngoại thương 25.00
412 THV004131 PHÙNG THU HẰNG 18/12/1997 Đại học Ngoại thương 25.00
413 THV007721 PHÙNG KHÁNH LINH 20/10/1997 Đại học Ngoại thương 26.50
414 TLA008213 PHÙNG NHẬT LINH 07/08/1997 Đại học Ngoại thương 25.00
415 TND012015 PHÙNG THỊ MAI HƯƠNG 14/10/1997 Đại học Ngoại thương 26.00
416 TND014715 PHÙNG THÙY LINH 26/11/1997 Đại học Ngoại thương 33.42
417 DCN010127 PHÙNG BÁ THÀNH 27/10/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
418 THV015637 PHÙNG THỊ YẾN 9/7/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
419 LNH008893 PHÙNG XUÂN THỊNH 9/5/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
420 SPH017957 PHÙNG QUANG TRÍ 27/08/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
421 SPH011513 PHÙNG QUANG MINH 17/12/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
422 SPH018176 PHÙNG QUỐC TRUNG 4/7/1996 Đại học Mỏ Địa chất  
423 DCN001584 PHÙNG VĂN CƯỜNG 29/09/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
424 YTB009743 PHÙNG VĂN HUY 24/03/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
425 DCN013124 PHÙNG DUY VIỆT 17/09/1996 Đại học Mỏ Địa chất  
426 HDT027835 PHÙNG VĂN TRƯỜNG 8/8/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
427 HHA013594 PHÙNG THỊ THU 19/01/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
428 DCN001761 PHÙNG THỊ DUNG 13/01/1997 Đại học Mỏ Địa chất  
429 BKA005329 PHÙNG MINH HOÀNG 17/04/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.75
430 DCN007958 PHÙNG THỊ KIM NGÂN 9/10/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 21.25
431 DCN009800 PHÙNG TiẾN SỸ 13/01/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 24.25
432 DCN011460 PHÙNG ViỆT TiẾN 18/09/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.75
433 DCN012310 PHÙNG VĂN TRƯỜNG 20/04/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 14.75
434 HVN007115 PHÙNG ĐẮC NAM 10/1/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 26.25
435 KHA000638 PHÙNG ĐỨC ANH 15/10/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.25
436 KHA004247 PHÙNG THANH HuỆ 23/02/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 21.75
437 SPH004381 PHÙNG TRUNG ĐỨC 7/11/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.75
438 SPH010632 PHÙNG VĂN LỢI 18/12/1996 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.75
439 THP016339 PHÙNG VĂN TUYẾN 7/1/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 24.25
440 THV012331 PHÙNG THỊ THANH THẢO 28/07/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 22
441 TLA001143 PHÙNG TUẤN ANH 31/05/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.5
442 TLA014814 PHÙNG ANH TÚ 1/1/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 23.25
443 TQU001100 PHÙNG ĐỨC ĐẠI 9/11/1993 Học viện Bưu chính Viễn thông 25.75
444 DTT000658 PHÙNG QUANG BẢO 12/12/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 20
445 HUI008681 PHÙNG HOÀNG KHÁNH MAI 17/01/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 20.25
446 NLS002109 PHÙNG ANH DƯƠNG 1/3/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 19.5
447 QGS021767 PHÙNG ANH TUẤN 26/12/1995 Học viện Bưu chính Viễn thông 20.75
448 TDL003937 PHÙNG THANH HẢO 7/3/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 21.75
449 TTN001926 PHÙNG THẾ CƠ 29/08/1997 Học viện Bưu chính Viễn thông 20.75
450 YDS003192 PHÙNG VĂN ĐỨC 12/10/1996 Học viện Bưu chính Viễn thông 21.5
451 BKA012713 PHÙNG THỊ THU THỦY 19/04/1997 Đại học Y Hà Nội 23.75
452 HDT014786 PHÙNG HOÀI LINH 21/03/1997 Đại học Y Hà Nội 24.5
453 DCN005225 PHÙNG QUANG HƯNG 16/01/1997 Đại học Y Hà Nội 28.75
454 DCN003630 PHÙNG THỊ HẬU 22/11/1997 Đại học Y Hà Nội 23.75
455 BKA008133 PHÙNG VĂN LỘC 11/5/1997 Đại học Y Hà Nội 24
456 KHA011025 PHÙNG ĐỨC TUÂN 22/05/1997 Đại học Y Hà Nội 27.5
457 TND001017 PHÙNG NGỌC ANH 21/01/1997 Học viện Ngân hàng 25.5
458 THP012893 PHÙNG THỊ THANH TÂM 4/6/1997 Học viện Ngân hàng 24.75
459 TLA008212 PHÙNG NGỌC CHÍ LINH 14/09/1997 Học viện Ngân hàng 24.5
460 HVN006506 PHÙNG THỊ MAI LY 29/03/1997 Học viện Ngân hàng 23.5
461 KHA009233 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 16/09/1997 Học viện Ngân hàng 23.5
462 KHA005891 PHÙNG THÙY LINH 12/12/1997 Học viện Ngân hàng 23.25
463 KQH010997 PHÙNG THỊ ANH PHƯƠNG 14/04/1997 Học viện Ngân hàng 23.25
464 KHA008056 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 25/04/1997 Học viện Ngân hàng 23
465 TND010309 PHÙNG THI HUỆ 12/10/1997 Học viện Ngân hàng 22.75
466 SPH007590 PHÙNG QUANG HUY 2/10/1997 Học viện Ngân hàng 22.75
467 TND010868 PHÙNG QUANG HUY 25/12/1997 Học viện Ngân hàng 22.75
468 DCN010934 PHÙNG SƠN THUỶ 1/11/1997 Học viện Ngân hàng 22.5
469 TND012014 PHÙNG THỊ HƯƠNG 23/02/1997 Học viện Ngân hàng 22.5
470 TND012013 PHÙNG LAN HƯƠNG 15/08/1995 Học viện Ngân hàng 22.5
471 DCN000627 PHÙNG PHƯƠNG ANH 11/11/1997 Học viện Ngân hàng 22.25
472 SPH015318 PHÙNG THỊ DIỆU THANH 9/5/1997 Học viện Ngân hàng 22.25
473 HDT017517 PHÙNG THỊ NGA 16/09/1997 Học viện Ngân hàng 22
474 THV008756 PHÙNG CÔNG MINH 10/2/1997 Học viện Ngân hàng 22
475 THP010481 PHÙNG MINH NGỌC 19/04/1997 Học viện Ngân hàng 21.75
476 HDT013726 PHÙNG THỊ LINH 11/4/1997 Học viện Ngân hàng 15.5
477 TTB001301 PHÙNG THỊ MỸ DUYÊN 19/09/1997 Học viện Y học Cổ truyền 24.5
478 SPH018927 PHÙNG XUÂN TÙNG 03/11/1997 Học viện Y học Cổ truyền 23.75
479 DCN006570 PHÙNG THỊ MỸ LINH 26/05/1997 Học viện Y học Cổ truyền 23.25
480 TQU001346 PHÙNG THỊ GIANG 06/11/1997 Học viện Y học Cổ truyền 23
481 T L A 0 1 3 0 9 5 P H Ù N G T H Ế T H Ô N G 0 2 / 1 0 / 1 9 9 7 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 6
482 K Q H 0 0 6 3 4 3 P H Ù N G T H Ị H U Y Ề N 2 3 / 0 4 / 1 9 9 6 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 5 . 7 5
483 T T N 0 1 4 3 3 1 P H Ù N G T U Ấ N P H O N G 2 2 / 1 0 / 1 9 9 6 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 5 . 7 5
484 D C N 0 0 2 6 0 7 P H Ù N G M Ạ N H Đ Ứ C 2 3 / 0 8 / 1 9 9 7 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 5 . 5
485 B KA 0 1 3 5 9 8 P H Ù N G T H Ị H U Y Ề N T RA N G 0 4 / 1 2 / 1 9 9 7 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 4 . 5
486 H H A 0 0 9 6 2 9 P H Ù N G T H Ế N A M 0 5 / 0 1 / 1 9 9 6 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 5 . 2 5
487 K H A 0 1 0 5 4 3 P H Ù N G T H Ị T H U T RA N G 0 8 / 0 4 / 1 9 9 6 Đại học Y Dược Hải Phòng 2 3 . 5
488 DCN006818 PHÙNG PHI LONG 2/5/1996 Đại học Công đoàn 21.5
489 HDT018130 PHÙNG THỊ NGỌC 25/09/1996 Đại học Công đoàn 22.5
490 SPH010729 PHÙNG THỊ LƯƠNG 5/2/1997 Đại học Công đoàn 19.75
491 SPH011510 PHÙNG ĐỨC MINH 2/12/1997 Đại học Công đoàn 21.25
492 SPH004647 PHÙNG PHƯƠNG GIANG 11/10/1997 Đại học Công đoàn 20.5
493 KHA006906 PHÙNG VŨ NAM 12/6/1997 Đại học Công đoàn 20.25
494 THP017033 PHÙNG THỊ NGỌC XUYẾN 10/11/1997 Đại học Công đoàn 21.75
495 KHA001222 PHÙNG VĂN CHIẾN 27/11/1997 Đại học Công đoàn 19.5
496 SPH003971 PHÙNG QUANG ĐẠT 11/6/1997 Đại học Công đoàn 20
497 KHA008052 PHÙNG HOÀNG LÊ PHƯƠNG 18/04/1997 Đại học Công đoàn 19.5
498 SPH016382 PHÙNG THỊ THU 14/08/1997 Đại học Công đoàn 20.25
499 SPH017770 PHÙNG THU TRANG 13/08/1997 Đại học Công đoàn 20.25
500 DCN006564 PHÙNG MỸ LINH 17/04/1997 Đại học Công đoàn 23.5
501 TND020306 PHÙNG VẦN PU 8/7/1997 Đại học Công đoàn 23
502 HHA004432 PHÙNG THỊ THU HẰNG 10/7/1997 Đại học Công đoàn 23
503 TLA006825 PHÙNG THỊ HƯƠNG 13/05/1997 Đại học Công đoàn 23.25
504 DCN009245 PHÙNG KIM QUÂN 8/12/1996 Đại học Công đoàn 23.5
505 THV013976 PHÙNG THỊ THU TRANG 9/9/1997 Đại học Công đoàn 21.75
506 KQH002284 PHÙNG ĐĂNG DŨNG 6/10/1997 Đại học Công đoàn 19.25
507 LNH005089 PHÙNG THỊ LỆ 20/12/1997 Đại học Công đoàn 19.75
508 YDS000705 PHÙNG VĂN ÁNH   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 16.5
509 SGD010845 PHÙNG Y PHỤNG   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 16.5
510 QGS015126 PHÙNG VĂN QUANG   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 15.75
511 SPS002984 PHÙNG THỊ MY DUNG   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 22.25
512 SPS006297 PHÙNG BÁ HIỆP   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 21.5
513 SGD004507 PHÙNG THANH HOÀNG   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 23.5
514 DTT004475 PHÙNG THỊ HÒA   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 23.75
515 DCT009595 PHÙNG KHẮC PHƯƠNG   Đại học Khoa học tự nhiên HCM 23.5
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 742

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53488

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6617834